دید کلی ارائه کتبی
ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٠   کلمات کلیدی:

دید کلی ارائه کتبی

 

      ساختار متن اصلی

      تنظیم ساختار سه بخشی

      شرح اجزا

              بخش میانی

              بخش آغازی

              بخش پایانی

ساختار متن اصلی

      متنپار

               نوشتپار مقدمه

               نوشتپار رابط

               نوشتپار(های) اصلی

               نوشتپار نتیجه

      متنپار مرکب (متنبخش)

      متنبخش مرکب

               در ارائههایی با کمیت زیاد

               قسمت یا فصل

 

متن پار

ساختار متن اصلی

      متنپار

               نوشتپار مقدمه

               نوشتپار رابط

               نوشتپار(های) اصلی

               نوشتپار نتیجه

      متنپار مرکب (متنبخش)

      متنبخش مرکب

               در ارائههایی با کمیت زیاد

               قسمت یا فصل

 

متن پار مرکب یا متن بخش

ساختار متن اصلی (ادامه)

      متنپار

               نوشتپار مقدمه

               نوشتپار رابط

               نوشتپار(های) اصلی

               نوشتپار نتیجه

      متنپار مرکب (متنبخش)

      متنبخش مرکب

               در ارائههایی با کمیت زیاد

               قسمت یا فصل

 

ساختار متن اصلی (ادامه)

      شالوده ارسطویی

              شالوده اجزای متن اصلی شامل

                           مقدمه

                           شرح

                           نتیجه

 

چند توصیه برای نگارش بهتر

                دقت در انتخاب نوع کاغذ، رنگ جوهر، حاشیهگذاری مناسب، خوانانویسی و نقطه گذاری

                بهگزینی واژهها و پیروی از قواعد منطقی املای فارسی

                درستنویسی واژهها و پیروی از قواعد منطقی املای فارسی

                پیروی از دستور زبان فارسی و پرهیز از استعمال کلمات و ترکیبات نادرست

                سادهنویسی و پرهیز از عبارتپردازی و فضلفروشی

                کوتاهنویسی و پرهیز از تفصیلهای نابجا

                حقیقتنویسی و پیروی از منطق و استدلال

                دقت در مقدمهچینی و نتیجهگیری

                تیزبینی و باریکبینی

                تصحیح و وارسی نوشته و حک و اصلاح مکرر

 

تنظیم ساختار سهبخشی

      اجزای ارائه کتبی

              بخش آغازی

              بخش میانی

                           متن اصلی

                           نتیجه

                           خلاصه

              بخش پایانی

 

اجزای بخش آغازی

      جلد (روی جلد)

      صفحه سفید ابتدایی (برگ آزاد)

      صفحه عنوان

      صفحه رعایت شئون فرهنگی

      صفحه نظر داوران

      پیشگفتار

      اپی نگاشت

      صفحه(های) تقدیم و سپاس

 

اجزای بخش آغازی (ادامه)

      صفحه(های) فهرست مطالب

      صفحه(های) فهرست جدولها و شکلها

      صفحه(های) فهرست نمادها و نشانهها

              میتواند در بخش پیوستها نیز بیاید

      چکیده مؤلف

 

اجزای بخش پایانی

      پیشنهادات و نظرات

      پیوستها

      فهرست منابع

      چکیده (به زبان انگلیسی)

      صفحه عنوان (به زبان انگلیسی)

      صفحه سفید انتهایی (برگ آزاد)

      جلد (پشت جلد)

 

اجزای بخش میانی

      پانوشت

      شکل

      جدول

      نتیجه نهایی

      خلاصه نهایی

      متن اصلی

 

پانوشت

      زیرنوشته، پی‌نوشت، پابرگ، زیرنویس، پاورقی (گاهاً حاشیه)

      ارتباط معنایی و موضوعی

      به منظور

               رعایت امانت

               اعتبار

               ارجاع

               توضیح

               اطلاعات

               کوتاهی (حداکثر نیم صفحه)

 

انواع پانوشت

      استنادی

      ارجاعی

      توضیحی

      اطلاع دهنده

مثال

 

1. Epigraph، معادل فارسی این کلمه از دکتر میر شمس الدین ادیب سلطانی است.                                                                            (استنادی)

2. Clause، معادل متن پار را برای این کلمه پیشنهاد می کنیم.                                                                                                 (اطلاع دهنده)

1. کتاب دراینجا به هر دو معنای عینی و ذهنی آن مورد نظر است.                                                                                                         (توضیحی)

 

 (ر. ک. به 2-5-1-3)                                                         (ارجاعی)

 

 

 

نحوه نوشتن پانوشت استنادی و ارجاعی

ارجاع یا استناد مکرر

      بلافاصله به همان منبع و همان صفحه

               «محل مذکور» یا Loc. Cit.

      بلافاصله به همان منبع و صفحه دیگر

               «اثر مذکور» یا Op. Cit.

      بلافاصله در همان صفحه به منبع قبلی ارجاع باشد

               «همان مأخذ» یا Ibid.

      بلافاصله نباشد

               نام مؤلف نیز ذکر می‌شود.

 

روش ارجاع در متون علمی - فنی

      دو روش

               (نام خانوادگی مؤلف، شماره منبع، شماره صفحه)

                            (بیرشک، 7، ص 20)

                            (Knuth, 8, p.52)

               (نام و نام خانوادگی مؤلف   تاریخ نشر)

                            (ادیب سلطانی   1365)

                            (TANENBAUM   1997)

                            (آرام  1358 الف)

                            [TANE  97]

 

شکل

      مزیت

               افزایش وضوح

               سرعت بخشیدن درک مطلب

               تسهیل درک مطلب

      انواع

               رسم، عکس، نقشه، منحنی

               نمودار (سطحی، حجمی، میله‌ای و …)

      تعداد شکل‌ها و جدول‌ها

 

شکل (ادامه)

ویژگی‌های شکل

      سادگی و وضوح

      وحدت ایده

      استقلال از متن

      مقیاس

      نمادها و علائم راهنما

      شماره و عنوان

      اندازه مناسب

 

درج شکل

      نزدیک به متن مربوطه

      بین دو نوشتپار

      شماره صفحه

      ذکر منبع

      وسط افقی

      ترجیحاً وسط عمودی

      کادر

 

درج شکل (ادامه)

      چند شکل در یک صفحه!!!

      شکل تمام صفحه

      شکل‌های بزرگ‌تر

              تا زدن

              پیوست

 

جدول

      ساختاری منظم از داده‌های به هم مرتبط

      ارائه ایده یا جمع‌بندی بحث

      تجزیه و تحلیل کمی و کیفی

      ماهیت آماری

               درک بهتر مطلب

               صرفه‌جویی در زمان و حجم مطلب

      نحوه درج و ارجاع

 

 

ویژگی‌های ‌جدول

      ساده، واضح و خوش‌نما

      فشرده و مختصر

      وحدت ایده

      استقلال وجودی در عین ارتباط

      اندازه و استقرار مناسب در صفحه

ویژگی‌های ‌جدول (ادامه)

      دارای اندازه مناسب: معمولا نیم صفحه ، بزرگتر از 2/21×5/27 نباشد.

      فاصله کران های راست و چپ، حداقل 5/2 سانتیمتر از کران های راست و چپ کاغذ .

      سه خط افقی

      نه لزوماً حاوی اعداد و ارقام (می تواند شامل فرمول و عکس باشد)

      توضیح در متن درباره جدول

 

 

 

 

 

ویژگی‌های ‌جدول (ادامه)

      دارای شماره و عنوان : شماره در بالا راست ، بعد از کلمه جدول ، سپس عنوان جدول.

 

عنوان جدول: عبارت ای کوتاه،

بیانگر موضوع اصلی جدول

 

 

نتیجه

      محل: پایان متن اصلی

      اندازه: 8 الی 12 صفحه

      منظور اصلی و نهایی

      شامل

                جمع‌بندی استدلال‌ها

                ارتباط بین مفاهیم

                نتایج مهم

      نتیجه هر فصل

      دو زبان

 

خلاصه

      نوع خاصی از چکیده

      تفاوت خلاصه و چکیده

    در خلاصه فرض بر این است که متن قبلا توسط خواننده خوانده شده ولی در چکیده اینگونه نیست ، در خلاصه باید به خواننده گفت چه خوانده است.

      خلاصه هر فصل در انتهای فصل

      خلاصه نهایی برای کل متن در انتهای آن

 

 

خلاصه (ادامه)

      پاسخ به

              مسئله دقیقاً چه بود؟

              حیطه و حدود؟

              چه انجام شده است؟

              چه راه‌حل‌هایی؟

              مهم‌ترین نتیجه؟

 

اجزای بخش آغازی

      جلد

      صفحه عنوان

      پیشگفتار

      فهرست مطالب

      فهرست شکل ها و جدول ها

      چکیده مولف

 

جلد

      همواره لازم نیست.

      همانند صفحه عنوان روی جلد

   هم چاپ می شود.

صفحه عنوان

      صفحه ای جداگانه با

   صورت و محتوای خاص.

      توضیح مفصل در فصل 3

 

پیشگفتار

حاوی اطلاعاتی در مورد ارائه کتبی و جنبه های مرتبط با آن.

 

نکات معمول در پیشگفتار ارائه علمی و فنی:

       یک یا دو جمله آغازین و جذب کننده

       اهمیت و جایگاه موضوع

       سوابق کارهای انجام شده توسط دیگران

       روش تحقیق و کسب اطلاعات

       درج یک یا دو عبارت از حکیمان ..(اپی نگاشت)

       تقدیم و سپاسگزاری

       و در انتها نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و تاریخ نگارش.

 

فهرست مطالب، شکل ها و جدول ها

صورت صفحه فهرست مطالب، شکلها و جدولها

چکیده مولف

      تعریف چکیده

      اهمیت چکیده

      هدف از نوشتن چکیده:

                                       صرفه جویی در زمان مطالعه کننده
                                       رفع مشکل زبان : در چند زبان نوشته می شود
                                       تسهیل در تصمیم گیری در انتخاب منبع
                                       تسهیل در جستجوی مطلب
                                       کمک به نشر دانش و فن

      درچکیده مؤلف فرض بر این است که خواننده متن اصلی را دارد      شرح عنوان مطلب با فهرستی از مطالب کوتاه

 

چکیده مولف(ادامه)

      اندازه بین 50 تا  250 کلمه باشد.

      ایده اصلی متن را منتقل کند.

      از علائم اختصاری استفاده نشود.

      کلمات کلیدی در انتها ذکر شود.

       بهتر است به دو زبان نوشته شود.

اجزای بخش پایانی

     پیشنهادات و نظرات

     پیوستها

       فهرست منابع

 پیشنهادات و نظرات

      کاربرد درگزارشهای اداری ، فنی، کارآموزی، رساله فارغ التحصیلی، ...

                           مثلا در رساله فارغ التحصیلی، زمینه های گسترش و پژوهش بیشتر را معرفی کند.

 

       مبتنی بر ”منطق سرد“

پیوستها

      موارد استفاده از پیوست :

                 اطلاعات بیشتری منتقل شود در صورتی که اصلی نیست.

                 پس از تنظیم نهایی ارائه، آنها را یافته ایم.

                 توضیح بیشتر برخی اصطلاحات.

                 انواع فهرستها (غیر از مطالب، شکلها و جدولها)

                 شکلها، جدولها، فرمهای کامپیوتری

 

      ترتیب پیوستها بهتر است ترتیب اولین ارجاع به آن در متن اصلی باشد

 

 

نمونه پیوست

فهرست منابع

نحوه تنظیم فهرست منابع:

 

      فرم انتشار منبع(کتاب، مقاله، نشریه،...)

      اصلی و فرعی بودن در ارائه

      تاریخ انتشار

      نظم الفبایی نام مؤلفین

      موضوعات

      زبان

 

نحوه نوشتن مشخصات منبع

 


 
تعریف ارائه کتبی
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٠   کلمات کلیدی:

ارائه کتبی

تعریف ارائه کتبی : 

نوعی ارائه است که رسانه اصلی آن نوشتار است هرچند در مقولات علمی – فنی معمولا از شکل هم برای

انتقال ایده استفاده می شود . ارائه کننده به کمک یک زبان دارای خط و بر اساس سبک و سیاق مشخص اطلاعات مورد نظر خود را منتقل می کند .

خصوصیات ارائه کتبی : 

ارائه کتبی به مثابه نوعی انتقال اطلاعات خصوصیاتی دارد به شرح ذیل :

غیابی است (ارائه کننده حضور ندارد )

قابل استناد است

با فرصت است

مشروح است (عرصه شرح و بسط وجود دارد البته باید کنترل کمی و کیفی شود)

تعداد مخاطبین معمولا زیاد است

سبک و سیاق مشخص و معمولا واحد دارد (به ویژه در مقولات علمی – فنی )

تاثیر گذاریش تدریجی (و طبعا غیابی ) است .

احتمال بروز اشتباه (حداقل نسبت به ارائه شفاهی ) کمتر است 

امکان تبادل نظر و رویارویی وجود ندارد و اساسا نوعی انتقال اطلاعات یکسویه است.

 

 

انواع ارائه کتبی :

ارائه کتبی را می توان از چند جنبه رده بندی کرد از جمله فرم / صورت ، ماهیت محتوا ، سبک ، هدف ،مورد استفاده ، مخاطبین ، سطح محتوا و ... اما هدف اصلی این کتاب در ارائه کتبی در دو رده کلی دانشگاهی ( کم وبیش آکادمیک ) و غیر دانشگاهی می باشد .

 

گونه های رایج تر ارائه کتبی دانشگاهی و غیر دانشگاهی :

دانشگاهی : کتاب ، جزوه ، مقاله ، انواع گزارشها ، رساله ، یادداشت تحقیق ، دانشنامه ( تز ) ،مجله برنامه کامپیوتری و ... که بعضی از این گونه ها در سطوح پایین تر آموزش نیز وجود دارند .

غیر دانشگاهی : کتاب ، مجله ، روزنامه، جنگ ، بروشور ، بولتن ، کاتالوگ ، انواع گزارشها ،

کتابهای راهنما ، اطلس ، آلبوم ، فصل نامه ، سالنامه ، مکاتبات اداری و ...

 

ساختار اکثر گونه های علمی – فنی (غیر از گونه های خاص)

1- بخش آغازین

2- بخش میانی 

3- بخش پایانی

 آنچه که در این سه بخش آورده می شود محتوای ارائه کتبی را تشکیل می دهد که هر یک از این سه بخش

اجزایی دارد که مهمترین بخش همان بخش میانی یا متن اصلی است که باید طی چند مرحله آن را تولید کرد.

 

مراحل آماده سازی ارائه کتبی :

تعیین موضوع

تهیه منابع

تهیه طرح اولیه متن اصلی

کسب و سازماندهی اطلاعات

تولید متن اصلی

تنظیم ساختار سه بخشی

تعیین موضوع

کارهای لازم در این مرحله عبارتند از :

 

الف- مشخص کردن زمینه موضوع

ب- تحدید موضوع 

ج- تعیین عنوان مناسب

 

تحدید موضوع و عوامل مربوط به آن:

موضوع ارائه باید محدود و کاملا تعریف شده باشد زیرا هر موضوعی را می‌توان از چند جنبه مورد مطالعه و بررسی قرار داد . میزان تحدید موضوع بستگی به عوامل زیر دارد :

- سطح ارائه کننده 

- هدف ارائه 

- وضع مخاطبین

- ملاحظات فنی

- میزان گستردگی زمینه موضوع

- خواسته های مخاطبین

- مدت ارائه

- امکانات آماده سازی محتوای ارائه

- ملاحظات مدیریتی

- سطح ارائه

ضوابط موجود برای تحدید موضوع :

مقطع تاریخی

محدوده جغرافیایی

خصوصیاتی از مخاطب

جنبه یا جنبه هایی از خود موضوع

اعمال ضوابط تحدید می تواند بر اساس انتخاب خود ارائه‌کننده یا درخواست فرد دیگری یا سازمان خواستار ارائه صورت پذیرد .

تعیین عنوان مناسب :

عنوان موضوع را باید با جمله یا عبارتی حتی الامکان کوتاه و گویا بیان کرد . این جمله یا عبارت می تواند بصورت زیر باشد :

جمله گزاره ای

جمله پر سشی

عبارت مصدری

خصوصیات عنوان موضوع :

- گویا وصریح

- کوتاه

- فاقد کلما ت زائد

- واقعی ، صادقانه ، و نه مبالغه آمیز

- حتی الامکان فاقد علائم کوته نویسی /فرمول و ...

- دارای حدود پانزده کلمه و از این میان حدود 4 کلمه اصلی

تهیه منابع :

برای تهیه منابع کارهای زیر باید انجام شود :

شناسایی منبع

جستجو و دستیابی به منبع

ضبط مشخصات منبع

ارزیابی منبع

 

شناسایی منبع :

برای شناسایی منبع از امکانات زیر می توان استفاده کرد :

کتابخانه ( عمومی یا شخصی )

فهرستهای دوره ای ناشران

کتابنامه ( کتابشناسی )

فرد متخصص در موضوع

کتابدار

کتابشناس

رسانه های عمومی

مراکز اسناد ملی ، موزه ها و غیره

سیستمهای اطلاع رسانی

 

جستجوی منبع و دستیابی به آن :

برای این کار می توان از شاخصهای زیر استفاده کرد :

شماره منبع در کتابخانه

مشخصات مولف یا مترجم

عنوان منبع

موضوع ( از طریق جستجوی موضوعی )

ضبط مشخصات منبع :

روش رایج برای ضبط مشخصات منبع استفاده از کارت یا فیش منبع است . اطلاعاتی که در این کارت درج می شود در اساس عبارتست از : نام مولف ، عنوان منبع و مشخصات ناشر و نشر.

 

ارزیابی منبع :

منبع را قبل از استفاده به منظور کسب اطلاع باید به دقت ودر عین حال با سرعت ارزیابی کرد . برای این کار باید جنبه های زیر را در نظر گرفت :

نوع منبع از نظر صورت (فرم ) : مقاله ، کتاب ، جزوه ، سند خطی و غیره

اعتبار علمی – فنی مولف ( و مترجم )

سال اولین و آخرین ویراست

اعتبار ناشر

مکان ناشر ( کشور و شهر )

میزان ارتباط منبع با موضوع ارائه